De effectiviteit van een cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor gecompliceerde rouw

projectleider: 
dr. J. de Keijser
startjaar: 
2013
eindjaar: 
2013
status: 
afgerond
locatie: 
GGZ Friesland, Altrecht en het Ambulatorium van de UU
onderzoekers: 
prof. dr. J. van den Bout en drs. P. Boelen (Klinische Psychologie, UU), dr. J. de Keijser (GGZ Friesland)
publicaties: 
de Keijser, J. (2004) Gecompliceerde rouw. Diagnostiek en behandeling. Tijdschrift voor Psychotherapie, 30,2,100-116Boelen, P.A., Bout, J. van den, & Keijser, J. de (2003).Traumatic grief as a disorder distinct from bereavement-related depression and anxiety: A replication study with bereaved mental health care patients. American Journal of Psychiatry,160, 1339-1341.
samenwerking: 
UU, Altrecht en GGZ Friesland. De Utrechtse onderzoeksgroep werkt samen met diverse internationale studiegroepen naar verliesverwerking
Nederlandse abstract: 
Eén op de acht cliënten die zich bij de ggz aanmelden heeft verwerkingsproblemen. De meeste mensen krijgen steunende en structurerende gesprekken (care as usual). De nationaal en internationaal meest gangbare psychotherapeutische behandeling van gecompliceerde rouw is cognitieve gedragstherapie. In een vooronderzoek onder 20 Friese cliënten is een behandelprotocol ontwikkeld. Dit protocol is uitgewerkt in twee behandelcondities voor het huidige gecontroleerde interventieonderzoek: I: eerst zesmaal exposure, daarna aangevuld met zesmaal cognitieve therapie; II: eerst cognitieve therapie en daarna exposure. We veronderstellen dat beide condities betere resultaten hebben dan de ‘care as usual’. Inclusiecriteria voor het onderzoek zijn: RVL score boven cut-off punt en geen andere dominerende As-I of As-II problematiek. Binnen GGZ Friesland voeren 8 gz-psychologen (i.o.) 37 protocolbehandelingen uit, bij Altrecht en Ambulatorium (Utrecht) gebeurt hetzelfde. In totaal worden 75 cliënten in drie condities behandeld. Op 6 meetmomenten worden cliënten ondervraagd met SCL-90, BDI, RVL e.a. en tweemaal wordt het Klinisch Interview Rouw afgenomen.
English abstract: 
One out of eight clients who apply at the ggz has coping problems. Most people receive supporting and structuring consultations (care as usual). The nationally and internationally most accepted psychotherapeutic treatment of complicated grief is cognitive behavior therapy. In a preliminary investigation among 20 clients from Friesland, a treatment protocol has been developed. This protocol is worked out into two treatment conditions for the current controlled intervention research: I: first six times exposure, then completed with six times cognitive therapy; II: first cognitive therapy and then exposure. We suppose both conditions have better results than the care as usual. Inclusion criteria for the research are: RVL score above cut-off point and no other dominating As-I or As-II problematic. Within GGZ Friesland 8 gz-psychologists (in training) perform 37 protocol treatments, at Altrecht and Ambulatorium (Utrecht) the same thing happens. 75 clients in three conditions are being treated totally. At 6 measuring moments clients are being heard with SCL-90, BDI, RVL and others and the Clinical Interview Grief is being administered twice.